อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
คู่มือ/แนวทาง/แผนการดำเนินงาน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
แผนการกำกับติดตามการดำเนินงานปี 2566
คู่มือการนำผลการสอบไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
แผนนิเทศ 2565
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
คู่มือ/มาตรฐานการ ให้บริการ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564-2565)
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการบริหารจัดการ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
แผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปที่หน้า