อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Goal)

1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมตามศักยภาพ

2) ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีวินัย มีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัยจากภัยคุกคาม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3) ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

5) สถานศึกษาทุกแห่งใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียน

6) สถานศึกษาทุกแห่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป๋นองค์กรคุณภาพวิถีใหม่