อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ภารกิจ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกําหนดจํานวนและอัตราตําแหน่งและเกลี่ยอัตรากําลังให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกําลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(6) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
(8) จัดทํารายงานประจําปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาทีไม่อยู่ในอํานาจและหน้าที่
ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล