อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"องค์กรแห่งความสุข  สร้างสรรค์คนดี  มีคุณภาพ"

 

พันธกิจ (Mission)

1.      ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

2.      ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ

3.      ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นที่พื้นที่ปลอดภัย ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

4.      ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

5.      ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ

6.      ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.      พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วม และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับบริบท