อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นโยบายและจุดเน้น

นโยบาย (Policy)

 

1.     จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แนวใหม่ ทันสมัย เหมาะสมกับวัย

2.     1 นักเรียน 1 อาชีพ

3.     1 โรงเรียน 1 Soft Power

4.     นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามระดับช่วงชั้น และมีนิสัยรักการอ่าน

5.     อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย

6.     ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง

7.     น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

8.     จัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะผู้เรียน

9.     เสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10.    จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

11.     ปลอดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

12.    ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

13.    บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล