อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นโยบายและจุดเน้น

นโยบาย (Policy)

1) พัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยให้กับครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ

4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิตและทักษะอาชีพบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง

5) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน

6) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 

8) ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับที่มีประสิทธิภาพ

9) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีความสามารภในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาตนเองด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

10) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

11) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

12) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนานวัตกรรมเป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

13) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา

 

จุดเน้น (Focus)

1) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้อ่านออก เขียนได้ตามระดับชั้น

2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับ

4) ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

5) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ

6) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

7) เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

8) เพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ

9) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

10) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา