อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกียวข้อง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 28 รายการ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ไปที่หน้า