อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานทาวิชาการ/งานวิจัย
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ คำนวณ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น