อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ
แนวปฏิบัติการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ สิ้นไตรมาส
หนังสือเวียน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ไปที่หน้า