อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มอำนวยการ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 22 รายการ
การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจําปีรอบ 6 เดือน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปีงบประมาณ 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) 2565
ไปที่หน้า