อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
รูปแบบบริหารงานปฐมวัย CHILDS ผ่านกระบวนการ SPDCA+
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูที่ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาแค
ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น