อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนเอกสารทั้งหมด 10 รายการ
แบบฟอร์มขอแก้ไขเลขบัตรประชาชน กรณีเลขบัตรประชาชนผิด
CompTIA Security+
คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-Code) Version 2.0.0
เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลและติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (G-Code)
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 2565
ปฏิทินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทาการศึกษา ปีการศึกษา 2565
แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักเรียน