อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อ.ก.ค.ศ.
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
25 กรกฎาคม 2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๐ เรื่อง