อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
30 มีนาคม 2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและบรรยายพิเศษการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 และนำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การสะท้อนผลการเก็บข้อมูลในสถานศึกษา (รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2) และการแจ้งข้อราชการจากผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผล O-NET 100 คะแนนเต็ม จำนวน 9 คน 9 โรงเรียน การมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 โรงเรียน