อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้
“สื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย (แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)”

เล่ม ๑ คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)

https://online.pubhtml5.com/tpug/pdbn/#p=1

https://drive.google.com/file/d/1_daq0szxyBgb0qYPNuAnvNHzGdeTrjgo/view?fbclid=IwAR1xomY0GqMyP-J6UAx4uwsq4ag-Aw8uhskHrazFylwEgPvvvr5mwojtkAc

เล่ม ๒ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ

https://online.pubhtml5.com/tpug/dlaw/?fbclid=IwAR0c6sZNUkRWYnOTwwKo-6bmWiSx7Ck4xayKgd1997vWkwgn2B5vDC1EN5o#p=1

https://drive.google.com/file/d/1UC7ixunMlOYYeF4nHel5Y_4jAOSKR16Y/view?fbclid=IwAR1-BxWHhFswwzFtZYw9eWAAc3F4el-Dcel9B0RydcCk-RT-R8N6tz_HATU

เล่ม ๓ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์

https://online.pubhtml5.com/tpug/mvhx/?fbclid=IwAR1ePULHOx0O7pyj2Z85cz0YRuyMORmgnG99flztdZdXmwfdI62bXnmthtk#p=1

https://drive.google.com/file/d/1GllL5uz2pRGSKR6WKPUc0XMxk9nZJmfw/view?fbclid=IwAR1-BxWHhFswwzFtZYw9eWAAc3F4el-Dcel9B0RydcCk-RT-R8N6tz_HATU

เล่ม ๔ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป

https://online.pubhtml5.com/tpug/qyay/?fbclid=IwAR3uSGQKkhxWiu07clvjDX9anziHkxT5vJzcjvHrR8rbUayOLmIS5K3vZ4U#p=1

https://drive.google.com/file/d/1GAe9UTD4TBdvFR0KvyNT7G8xhQkLJFUZ/view?fbclid=IwAR1ePULHOx0O7pyj2Z85cz0YRuyMORmgnG99flztdZdXmwfdI62bXnmthtk

เล่ม ๕ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

https://online.pubhtml5.com/tpug/rupo/?fbclid=IwAR2lfBhjYhnu6mvC4Mdwlm2HxvRjgLloLwLmNcGGOBonTSQv_RVRc1AWfQM#p=1

https://drive.google.com/file/d/13mbzdIySjbvsTLvNtxY7YHhnImlLEQB8/view?fbclid=IwAR3Ry-1SGD4nkI1q-bKim-xgCYE9ajYh9MDOEakxBBmYmAeo4JqoWL_ga9E

เล่ม ๖ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

https://online.pubhtml5.com/qrgs/mdjp/?fbclid=IwAR2AhYaBbN5p__0MZ4TRAFSYFDc_TREeyXoOrgmL6X_i-WQEG4vhYiftcXw#p=1

https://drive.google.com/file/d/1HRQ-1YxZ5O8JszxSv9PMDeb3lEvq18eE/view?fbclid=IwAR34t-lbouZ59gIYTJP-H6sWQ7zOYyRYvAaH5LuoIPg0PYui67tmpIMkfpU

เล่ม ๗ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ

https://online.pubhtml5.com/qrgs/qklg/?fbclid=IwAR3uiIc6QlBWfgQB7LV4_6b0aJVlC14mJxHhfg2HsyQuTQ4ZA-6X29NGfo0#p=1

https://drive.google.com/file/d/1PagufCELfKMIN3_46j7tPUrFBCvyOTCR/view?fbclid=IwAR2FpwQvKvVdsc8rWNwtFVkMOg1sG94HtpYhbtBPwPA3sE_1vQ10VMJED7U

เล่ม ๘ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ

https://online.pubhtml5.com/qrgs/bmyf/?fbclid=IwAR1BcK1GFKUzRoepWZFdr5OekOyD6XNWdiXQqMq31SGaSUaE4BNQMXTQwAg#p=1

https://drive.google.com/file/d/1RuCQv33Y-ZnoJY0olC6_OMbXquqEWKys/view?fbclid=IwAR3XH0UIHl5wE95v44lun57j9enz3YOpZTKZw-8akfgitCy3d5-TGn92rRk

เล่ม ๙ แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์

https://online.pubhtml5.com/qrgs/xyeb/?fbclid=IwAR3zqpWgE3csXpU81LYsIevMsC3gL7qAXln-303KH6bMYUTA2hnhB-P0oEo#p=1

https://drive.google.com/file/d/1u8_FXfyd4lrKMXV6WVngzT8L31zxU5cW/view?fbclid=IwAR1CTs_ey4APprQV3LkY1XnIm1uUtfamN1bJtG3phmY0rvG379whAGmYbak