อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อ.ก.ค.ศ.
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
25 ตุลาคม 2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ูธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติและเห็นชอบงานบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๗ เรื่อง