อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อ.ก.ค.ศ.
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
3 กรกฎาคม 2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติและเห็นชอบ                    การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒