อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567
27 พฤษภาคม 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายภูริพัฒน์ บุญมา นายอดุลย์ ลมงาม และนางสงวนรัตน์ คงนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ที่ผ่านมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ๘ แห่งในโครงการ และร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญ ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  (๒) การกำหนดปฏิทินและแนวทางการลงพื้นที่ประเมิน School Grading ของโรงเรียนตามแบบแผนที่กำหนด โดยประธานการประชุมเน้นย้ำให้คณะกรรมการฯทุกท่าน ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงร่วมผลักดันให้โรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามองค์ประกอบโรงเรียนคุณภาพและบริบทของพื้นที่ ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2