อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อ.ก.ค.ศ.
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
8 กุมภาพันธ์ 2567

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๑ เรื่อง