อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก อ.ก.ค.ศ.
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
27 ธันวาคม 2566

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติและเห็นชอบการบริหารงานบุคคล จำนวน ๑๓ เรื่อง