อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
ระเบียบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562
ประกาศกระทรวง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 ( ฉบับข้าราชกา ร)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 ( ฉบับย่อ )
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 -2580 ( ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา )