อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564)
ผลการสำรวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2