อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มกฎหมายและคดี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
มาตราการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
คู่มือปฏิบัติราชการรายบุคคลกลุ่มกฎหมายและคดี
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต