อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นางสาวกิตติยา ชูช่วย
ชื่อ-สกุล
นางสาวกิตติยา ชูช่วย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
อีเมล์
kittiya.chu@surat2.go.th
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060
งานรับผิดชอบ
งานสารบรรณ งานจัดระบบบริหาร งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา งานประสานงาน งานช่วยอำนวยการ