อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
นายภูริพัฒน์ บุญมา
ชื่อ-สกุล
นายภูริพัฒน์ บุญมา
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
อีเมล์
phuriphat.b@surat2.go.th
เบอร์โทรศัพท์
0 7731 5060
งานรับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา