อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจติดตามการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง

          ตามที่ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีบริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดส่งและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยกำหนดเข้าดำเนินการติดตั้ง ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย

1. โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 

2. โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 

3. โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 

         ซึ่งทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จทั้ง 3 โรงเรียน

         ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการตรวจติดตามความคืบหน้าการติดตั้งอุปกรณ์ทางไกลดังกล่าว  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง และโรงเรียนวัดเขาพนมแบก) วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (โรงเรียนบ้านทรายแก้ว) 

 

ภาพ/รายงาน 
นายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อื่นๆ