อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนชั้นระดับประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ มอบหมายให้นายอดุลย์ ลมงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

”การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนชั้นระดับประถมศึกษา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกับสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา” เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมและนำเทคนิคใหม่ๆ มาใช้จัดกิจกรรมการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กโดยการพยายามสร้างสื่อเทคโนโลยีขึ้นมาใช้ประกอบการสอนให้ได้ด้วยตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด จำนวน 130 คน

อื่นๆ