อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร. สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้เป็นเกียรติพบปะ กล่าวแแสดงความยินดี และมอบกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ หรือภาระกิจหลักในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และชื่นชมถึงความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ในตำแหน่งวิชาชีพด้านศึกษานิเทศก์ ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ให้ข้อคิด กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน และหลักวิธีการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ประกอบวิชาชีพ หรือกับหมู่คณะ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้คำแนะนำ ชี้นำ กระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู เกิดความรู้ ตระหนักและมีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน พร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญกับงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จ เกิดการทำงานเป็นทีม ช่วยคิด ช่วยประสาน ช่วยทำ นำสู่ความสำเร็จ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาสู่องค์กรแห่งคุณภาพ สร้างสรรค์คนดี มีความสุข

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2567 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 จำนวน 6 ราย (สละสิทธิ์ 1 ราย) ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการการรับรายงานตัว รายชื่อศึกษานิเทศก์ นางสาวชญานี สาริพัฒน์ นางดวงกมล มากชูทรัพย์ นางสาวปุณยพร โชจรูญเดช นางวันดี เกื้อสกุล และนางสาวสิปาง ช่วยคุ้ม ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ