อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2568 งบลงทุน (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2568 งบลงทุน (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมพุนพิน ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้งานห้องน้ำห้องส้วม โดยผลักดันให้มีการพัฒนา ปรับปรุงสภาพห้องน้ำห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และเพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  สอดคล้องกับจุดเน้น และนโยบายด้านความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสำรวจข้อมูลห้องน้ำห้องส้วมเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   และจัดส่งเอกสารประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่  22  มกราคม 2567

อื่นๆ