อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่  13 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมพุนพิน ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เนื่องจากโรงเรียนบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยื่นเสนอเรื่องเพื่อขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อื่นๆ