อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัตืการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - 2 ธันวาคม 2566  นางสุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัตืการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ณ ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570  เป็นปัจจุบัน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยเหนือ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพปํญหา ความต้องการจำเป็น และแผนทุกระดับ 

อื่นๆ