อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมเตรียมความพร้อมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและการทบทวนแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำในปี พ.ศ. 2567 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ