อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นและความขาดแคลนเพื่อขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์

                 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็น และความขาดแคลนของโรงเรียนเพื่อขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สามะณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการได้แก่ นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย นายสมพร พรหมหีต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย นางสาวณิชรัตน์ รักษายศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร นายวิเชียร ช่วยหนู ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความจำเป็นและความขาดแคลนของโรงเรียน เพื่อขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2568 ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือยังไม่เคยได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2567 จำนวน 80 โรงเรียน 

อื่นๆ