อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพุนพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปพลางก่อน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 1 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 2,000,000  บาท สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  

อื่นๆ