อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการรายงานผลโครงการและให้ข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำต่อผู้รับผิดชอบโครงการในสิ่งที่มี สิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา ที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และ รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สฎ. 2 / ผอ.กลุ่ม / ผอ.หน่วย/ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

อื่นๆ