อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมการติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงานตามนโยบาย และแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 4)

   วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการติดตาม เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงานตามนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 4) รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งฯประเด็นพิจารณาเสนอที่ประชุมดังนี้ 1. เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายไตรมาส) รอบ 12 เดือน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 2. เพื่อให้ที่ประชุมตรวจสอบ ติดตาม  เร่งรัด และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณงานตามนโยบายและแผน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) และ 3. เพื่อหารือแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

อื่นๆ