อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

      วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันหารือในประเด็น ๑. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย ๒. จัดทำผลงาน/รูปแบบ/แนวทาง/นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดี/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมายในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพท. กำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน/รอง ผอ.สพท. กำกับดูแลกลุ่มนิเทศฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๑๐ ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน

อื่นๆ