อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประกอบด้วยนายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง และ ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย ใจซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดร พิทยานุกุล 2 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านควนรา โรงเรียนบ้านคลองราง โรงเรียนวัดหัวเตย โรงเรียนวัดน้ำรอบ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการนี้นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวภัคนัย ชุ่มชะนะ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูล

อื่นๆ