อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อและรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 กรกฎาคม  2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางพัชรินทร์ สามะณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี ชั้น 1 อาคารไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผลตามแบบติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีนายภูริพัฒน์ บุญมา, นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและคณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม 

อื่นๆ