อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบเอกสารชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 3 - 5 ปี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบเอกสารชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 3 - 5 ปี โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมท่าฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

อื่นๆ