อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันที่ 26 เมษายน  2566 นางศิริพร  พลวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ให้ความรู้ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน ตอบข้อซักถาม และรับการสะท้อนความคิดจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย  ณ  ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

อื่นๆ