อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีนักศึกษาหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีนักศึกษาหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่4-12 เมษายน 2566

อื่นๆ