อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
จัดเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโยีดิจิทัลในการบริหารจัดการของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วยโรงเรียนวัดตรีธาราราม โรงเรียนวัดประตูใหญ่ โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโยีดิจิทัลในการบริหารจัดการของสถานศึกษา โดยทั้งสามโรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้

1.   ระบบคลังข้อมูลออนไลน์ (Google Drive Stream) ของโรงเรียนวัดตรีธาราราม การใช้งาน Google Drive Stream สามารถใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลไดรฟ์ได้อย่างรวดเร็วจากโฟลเดอร์ไดรฟ์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราในแบบออนไลน์ สามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อรองรับการทำงานแบบเป็นทีมได้โดยการสร้างโฟล์เดอร์บนไดร์และแยกแต่ละงาน เพื่อเพิ่มสมาชิกทุกคน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ แต่ผู้ใช้แต่ละคนต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้

2. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียน ของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ เป็นโปรแกรมรูปแบบของ web application พัฒนาโดยครูสุพศิน เงินส่ง ด้วยภาษา php และติดตั้งบน server ของโรงเรียน ทำได้ในบนทุปอุปกรณ์ที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้  ใช้ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน โดยหลักๆจะเป็นส่วนของ สถิติการมาเรียน บันทึกผลการเรียน สืบค้นนักรียนขาดเรียน ใบรายชื่อนักเรียนและฐานข้อมูลนักเรียน 

3. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของโรงเรียนแบบออนไลน์ SCCL ของโรงเรียนบ้านช่องไม้งาม

ระบบ SCCL (School Cloud) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ SNMJ Studio ระบบงานหลักๆ คือ งานวิชาการ งานบุคคล และงานทะเบียน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ท หรือสมาร์ทโฟน ระบบ SCCL ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนของคุณครู และสะดวกสบาย รวดเร็วในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดกระดาษในส่วนที่ไม่จำเป็นได้อย่างดี

งานบุคคล มีข้อมูลทะเบียนครูและบุคลากร ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน ครูและบุคลากรสามารถลาป่วย ลากิจ หรือไปราชการผ่านระบบซึ่งสามารถดำเนินการในส่วนของการจัดสอนแทนผ่านระบบได้ในตอนนั้นได้เลยโดยในระบบจะขึ้นให้เห็นว่าในชั่วโมงที่ลานั้น มีคุณครูคนไหนว่างที่จะเข้าสอนแทนได้

งานทะเบียน ข้อมูลสถิตินักเรียนทั้งโรงเรียน ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย สุขภาพ ของนักเรียนรายบุคคล วันย้ายเข้าย้ายออก

งานวิชาการ คุณครูผู้สอนสามารถบันทึกงานรายวัน แสดงให้เห็นในรูปแบบปฏิทิน เช็คชื่อนักเรียน จัดสอนแทน จัดตารางสอน กำหนดวันเปิดปิดในแต่ละภาคเรียน บันทึกคะแนนตามตัวชี้วัด คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน คะแนนสมรรถนะระบบ ข้อมูลที่คุณครูบันทึกจะรวบรวม และสรุป ในรูปแบบ อบ.1-2 ปพ.5,6,8 บัญชีเรียกชื่อสรุปวันมาเรียนของนักเรียนทั้งปีการศึกษา บันทึกสุขภาพนักเรียน น้ำหนัก ส่วนสูง ระบบจะคำนวณสุขภาพตามเกณฑ์ออกมา นอกจากนี้ นักเรียน คุณครู และผู้ปกครองสามารถเข้าไปประเมิน SDQ ในระบบจะประมวลผลออกมาเป็นภาพรวม

 

อื่นๆ