อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสถานศึกษา" ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) Zoom Cloud Meeting  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากสถานศึกษา รวมทั้งหมด 179 โรงเรียน   โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  และบุคลากรจากโรงเรียนวัดตรีธาราราม ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสถานศึกษา “Google Drive Stream”  โดยใช้อีเมลภายใต้โดเมน @surat2.go.th  กิจกรรมการประชุมฯ เป็นการให้ความรู้เพื่อมุ่งเน้นให้บุคคลากรของสถานศึกษาได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบริการของ Google Workspace for Education ได้แก่  Google Drive Stream ,Google Calendar , Google Meet เป็นต้น  และรวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (www.surat2.go.th) ด้วย  จากการประเมินความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อื่นๆ