อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรภายในกลุ่ม/หน่วย รวมทั้งหมด 20 คน โดยมีนางสุทิสา วงศ์ณศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และนายวิเชียร ช่วยหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ซึ่งเนื้อหาในการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้บุคคลากรได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลดิจิทัล ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบริการของ Google Workspace for Education เช่น  Google Drive Stream ,Google Calendar , Google Meet เป็นต้น รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (www.surat2.go.th)

อื่นๆ