อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม เร่งรัด กลั่นกรอง ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายเลอศักดิ์  รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กำกับ เร่งรัด กลั่นกรอง ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์  บุญมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 และบุคลากรที่เกี่่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  และดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

อื่นๆ