อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 มีนาคม  2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และผู้รับผิดชอบ  ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานและการรายงานผลการติดตามประเมินผล ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick Policy: QP รอบ 6 เดือน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2 เป็นไปตามเป้าประสงค์การจัดการศึกษาที่กำหนด มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สามารถรายงานข้อมูล สพฐ. ตามกำหนด

อื่นๆ