อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้อนุมัติ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ในระยะแรกตรวจสอบ เงินรายได้สถานศึกษา และตรวจสอบการดำเนินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕  จำนวน ๕ โรงเรียน ระหว่าง วันที่ ๑๐, ๑๕, ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง และโรงเรียนวัดสองพี่น้อง

หน่วยตรวจสอบภายในอื่นๆ