อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับผู้นำเข้าโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา )

วันที่  13 มีนาคม 2566  นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วย และผู้รับผิดชอบโครงการ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566  สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZOOM   ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 

อื่นๆ