อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นพิจารณา ตามแบบติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2566  เวลา 13.30 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  จัดการประชุมกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นพิจารณา ตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายเลอศักดิ์  รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน  53 คน          โดยที่ประชุมมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ร่วมกัน พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการดำเนินงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานและการรายงานผลการติดตาม รอบ  6  เดือน และรอบ  12 เดือน ตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 เป็นไปตามเป้าประสงค์การจัดการศึกษาที่กำหนดมีการบริหารงานอย่างเป้นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

อื่นๆ