อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. นายเลอศักดิ์  รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่านบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวมทั้งผู้รับผิดชอบหลักงานติดตามประเมินผลตามนโยบายเร่งด่วน ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ มาตรฐาน สำนักกงาน PMQA ว PA  เข้าราวมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ2566 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM  ณ ห้องประชุมพุนพิน (Conference Room)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2  โดยดำเนินการประชุมฯระหว่างวันที่  9-10 กุมภาพันธ์   2566 ในการนี้แจ้งให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2 รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปขยายผลสำหรับการรายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์งานได้อย่างสอดคล้อง 

อื่นๆ